Skip to main content

Kompetansemål

Våre aktiviteter i opplæringen og mulige koblinger til elevenes opplæring og kompetansemål i øvrige fag etter 7. årstrinn:

Naturfag:

Mangfold i naturen
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • planlegge og gjennomføre undersøkelser i minst ett naturområde, registrere observasjoner og systematisere resultatene

 • fortelle om hvordan noen planter, sopp og dyr brukes i ulike tradisjoner, blant annet den samiske, og diskutere om bruken er bærekraftig

Fenomener og stoffer
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

 • gjøre rede for bruken av noen energikilder før og nå, og innhente informasjon og statistikk fra ulike kilder for å beskrive og diskutere mulige konsekvenser av energibruken for miljøet lokalt og globalt

 • forklare begrepet klima, kjenne til noen årsaker til klimaendringer og undersøke og registrere konsekvenser av ekstremvær

Kroppsøving:

Idrettsaktivitet
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • utføre varierte aktiviteter og delta i lek som fremmer utholdenhet, koordinasjon og annen kroppslig utvikling

 • bruke grunnleggende bevegelsesmønster og teknikker i noen individuelle idretter, noen utvalgte lagidretter og i alternative bevegelsesaktiviteter

Friluftsliv
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • orientere seg ved hjelp av kart i kjent terreng

 • fortelle om lokale friluftslivstradisjoner

 • være med i ulike friluftslivsaktiviteter og praktisere trygg ferdsel under varierte værforhold

 • praktisere noen aktiviteter med røtter i samisk tradisjon

 • utføre enkel førstehjelp

 • forklare hvorfor fysisk aktivitet er viktig hver dag

Samfunnsfag:

Historie
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • fortelle om hovedtrekk ved samfunnsutviklinga i Norge frå vikingtida til slutten av dansketida og gjøre nærmere greie for et sentralt tema i denne perioden.

 • gjøre greie for nasjonale minoriteter som finst i Norge, og beskrive hovedtrekk ved rettene, historien og levekår til de nasjonale minoritetene

Geografi
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • registrere og tolke spor etter istida på hjemstedet og forklare hva istida hadde å si for danning av landskap og hele landet.

 • forklare samanhenger mellom naturressurser, næringer, bosetninger og levevis.

Samfunnskunnskap
Mål for opplæringa er at eleven skal kunne

 • gjøre greie for hva et samfunn er, og reflektere over hvorfor mennesket søker sammen i samfunn

 • tolke ulike kulturelle symbol og gjøre greie for hva vi mener med begrepene identitet og kultur

 • gjøre greie for hovedtrekk ved samiske samfunn i dag.