Skip to main content

Pedagogisk målsetting


Lofotr Vikingleiskole bygger sin praksis rundt opplæringslovens formålsparagraf og læreplanens overordnet del der opplæringa blant annet skal gi elevene historisk og kulturell forankring. Opplæringa skal bidra til å utvide kunnskapen til og forståelsen av den nasjonale kulturarven og elevene skal lære seg til å tenke kritisk og handle etisk og miljøbevisst. 

Gjennom ulike aktiviteter og vårt motto, stolt viking, skal opplæringens verdigrunnlag og prinsipper i overordnet del gjøres levende og få betydning for hver enkelt elev gjennom vår formidling av kunnskap og utvikling av holdninger og kompetanse.

Dybdelæring er et viktig pedagogisk prinsipp ved Lofotr Vikingleirskole. Vår opplæring skal gi elevene mulighet for undring, rom til å utforske, å være kreativ og nysgjerrig. Elevene skal etter oppholdet hos oss kunne se sammenhenger mellom fag og fagområder, reflektere over egen læring og bruke det de har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjoner